Överklaga bygglov

Startsida > Överklaga bygglov

Överklagan av bygglov är en viktig rättighet för de som påverkas av byggprojekt. Denna sida ger information om överklagandeprocessen och hur du kan få hjälp.

Vad innebär det att överklaga ett bygglov?

Överklagande av ett bygglov innebär att en part begär omprövning av ett beslut som fattats av byggnadsnämnden. Detta kan göras av de som direkt påverkas av byggnadsprojektet, vanligen grannar eller andra intressenter i närområdet. Syftet är att säkerställa att alla aspekter och konsekvenser av byggprojektet har beaktats korrekt.

Vem kan överklaga och när?

Rätten att överklaga ett bygglovsbeslut är oftast begränsad till sakägare eller grannar som direkt påverkas av bygget. Överklagandet måste ske inom en viss tid efter att beslutet har meddelats, vanligtvis inom tre veckor.

Överklagandeprocessen

För att överklaga ett bygglovsbeslut, måste du skriftligt ange dina invändningar och skicka dem till den instans som fattat beslutet, vanligen byggnadsnämnden. Därifrån skickas ärendet vidare till länsstyrelsen eller motsvarande överklagandeinstans för ytterligare prövning.

Få hjälp med ditt överklagande

Om du behöver juridisk hjälp för att överklaga ett bygglovsbeslut, kan våra jurister granska ditt ärende. De erbjuder rådgivning och stöd genom hela processen, från att utforma överklagandet till att hantera kommunikationen med relevanta myndigheter. För att påbörja processen för juridisk granskning och rådgivning, vänligen fyll i formuläret nedan.