Sundbybergs stad

Guide – Bygglov och anmälan

Bygglov för inglasning av balkonger är vanligtvis nödvändigt eftersom det ändrar byggnadens yttre utseende och kan påverka dess volym. Inglasning betraktas som en fasadändring och kan även påverka byggnadens brandskydd och utrymningsvägar.

Bygglovsregler för inglasning av balkonger

För att glasa in en balkong krävs det normalt bygglov, särskilt inom detaljplanerade områden. Denna regel gäller både för bostadsrätter och flerbostadshus. Vid inglasning av balkongen måste man följa regler som innebär att använda godkända material, anpassa utseendet till fasaden och säkerställa utrymningsvägar. Det kan även finnas krav på att få godkännande från bostadsrättsföreningen.

Undantag och särskilda överväganden

För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för mindre tillbyggnader som balkonger, burspråk och uppstickande byggnadsdelar, så länge de inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Det finns dock undantag från denna regel om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas på en byggnad som är särskilt värdefull från ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. I sådana fall kan bygglov krävas även för mindre förändringar.

Auktoriserade byggföretag i Sundbybergs stad

För att förenkla och effektivisera bygglovsprocessen i Sundbybergs stad, kan det vara av stort värde att konsultera auktoriserade byggföretag. Dessa företag är bekanta med de aktuella bestämmelserna och förfaranden som gäller inom kommunen och kan därmed erbjuda en mer problemfri och tillförlitlig hantering av ditt ärende.

Kontaktuppgifter till Sundbybergs stad

Senast uppdaterad 2024-06-07 13:20:35

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla informationen på denna sida aktuell. Det är dock viktigt att komma ihåg att riktlinjer och förfaranden för bygglov kan skilja sig åt mellan olika kommuner. För den mest specifika och aktuella informationen, kan du kontakta din kommun.