Attefallshus: bygglovsprocess och krav

Startsida > information > Attefallshus: bygglovsprocess och krav

Attefallshus erbjuder en förenklad bygglovsprocess för mindre komplementbostäder. Det är viktigt att känna till de specifika kraven och reglerna för dessa hus för en smidig byggprocess.

Vad är ett Attefallshus?

Attefallshus är en typ av komplementbostadshus som får uppföras på en fastighet utan att det krävs traditionellt bygglov. Namnet kommer från dåvarande bostadsministern Stefan Attefall. Dessa hus får användas som permanentbostäder eller för fritidsändamål.

Storlek och placering

Attefallshus får ha en maximal byggyta på 30 kvadratmeter och en takhöjd på högst 4 meter. Placeringen ska ske i närhet till huvudbyggnaden och med viss hänsyn till grannar och omgivning. Det är viktigt att huset uppfyller alla tekniska krav enligt Boverkets byggregler (BBR).

Anmälan istället för bygglov

För att uppföra ett Attefallshus krävs normalt sett ingen bygglovsansökan, men en anmälan ska skickas till kommunen. Anmälan ska innehålla ritningar, situationsplan och andra relevanta handlingar. Kommunen har sedan 4 veckor på sig att granska anmälan.

Grannars medgivande

Om Attefallshuset placeras närmare gränsen än 4,5 meter till en grannfastighet, krävs skriftligt medgivande från berörd granne. Detta för att säkerställa god grannsämja och förebygga eventuella tvister.

Tekniska krav och installationer

Attefallshus måste uppfylla tekniska krav gällande bland annat isolering, ventilation och brandsäkerhet. Vid installation av vatten och avlopp krävs ofta ytterligare tillstånd och anmälningar, beroende på de lokala förhållandena och reglerna.

Ytterligare information och hjälp

För mer detaljerad information och personlig rådgivning rekommenderas kontakt med kommunens byggnadsnämnd. Det kan också vara klokt att anlita ett auktoriserat byggföretag för att säkerställa att alla regler och krav efterlevs.