Upplag

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Viktig information om att anlägga nya upplag eller utöka befintliga, inklusive regler och viktiga aspekter att beakta för att säkerställa ett korrekt och funktionellt upplag.

Allmän information om upplag

Upplag är områden avsedda för förvaring av material, såsom byggmaterial, avfall, eller andra typer av gods. Att anlägga ett nytt upplag eller utöka ett befintligt kräver noggrann planering för att säkerställa att det uppfyller både funktionella och miljömässiga krav.

Bygglov och regler

Beroende på upplagets storlek och typ kan det krävas bygglov eller annat tillstånd från kommunen. Det är viktigt att kontrollera vilka regler som gäller för just din typ av upplag, inklusive avstånd till grannfastigheter och påverkan på miljön.

Miljöhänsyn och hantering

Upplag ska planeras och skötas med hänsyn till miljön. Detta inkluderar korrekt hantering av potentiellt skadliga material, effektiv dränering och åtgärder för att förhindra förorening av mark och vatten. Korrekt avfallshantering och återvinning bör också ingå i planeringen.

Säkerhet och tillgänglighet

Säkerheten på upplaget är av yttersta vikt. Det bör finnas tydliga riktlinjer för hur material lagras och hanteras, samt god tillgänglighet för fordon och personal. Brandförebyggande åtgärder och säkerhetsutrustning bör också finnas på plats.

Sammanfattning och rekommendation

Att anlägga eller utöka ett upplag kräver noggrann planering och efterlevnad av gällande regler och miljöhänsyn. Det rekommenderas att rådgöra med din kommun för att säkerställa att alla tillstånd och krav uppfylls, samt att utforma upplaget på ett sätt som garanterar säker och effektiv drift.