Skylt, vepa, banderoll monterad på byggnad

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Att montera skyltar, vepor eller banderoller på byggnader kräver noggrann planering och ibland bygglov. Det är viktigt att följa gällande regler och normer.

Allmänna regler för montering av skyltar

För att montera en skylt, vepa eller banderoll på en byggnad krävs det i vissa fall bygglov. Det beror på storleken, placeringen och hur den påverkar byggnadens utseende och omgivningen. Generellt ska skyltningen vara estetiskt tilltalande och inte skymma viktiga arkitektoniska detaljer på byggnaden.

Storleksbegränsningar och placering

Storleken på skyltar och banderoller regleras ofta i detaljplaner eller genom kommunens lokala ordningsföreskrifter. Placeringen bör inte utgöra någon trafikfara eller hindra sikten för förbipasserande. Det är viktigt att skyltens placering och storlek är proportionerlig i förhållande till byggnadens storlek och karaktär.

Krav på ljusanordningar

Om skylten eller banderollen är upplyst, är det viktigt att ljusanordningen är anpassad så att den inte orsakar störningar eller bländning. Ljuset bör vara riktat mot skylten och inte mot omgivningen. Ljusstyrkan ska vara måttlig och i harmoni med omgivningens belysningsnivå.

Ansökan om bygglov

Vid tveksamheter eller för större skyltar och ljusanordningar bör man alltid rådfråga kommunen. En ansökan om bygglov innehåller vanligtvis ritningar och beskrivningar som visar skyltens utformning, placering, storlek och eventuell belysning. Det är viktigt att följa kommunens anvisningar för bygglovsansökan.

Kontakta kommunen eller auktoriserat byggföretag

För att säkerställa att alla regler och normer efterföljs, rekommenderas det att ta hjälp av ett auktoriserat byggföretag eller att kontakta kommunen för rådgivning. De kan ge specifik vägledning utifrån det lokala regelverket och säkerställa att projektet följer alla gällande föreskrifter.