Restaurang

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Att öppna en ny restaurang eller utöka en befintlig innebär en rad olika byggprojekt, från inre ombyggnationer till ändringar av byggnadens yttre utseende. Varje steg i processen kräver noggrann planering och uppmärksamhet till gällande regler och tillstånd.

Bygga ny restaurang

Att bygga en ny restaurang från grunden kräver bygglov och i vissa fall även andra tillstånd beroende på restaurangens storlek, placering och den verksamhet som ska bedrivas. Det är viktigt att tidigt i planeringsprocessen konsultera med kommunen för att förstå vilka krav som gäller för byggnationen, inklusive krav på tillgänglighet, brandsäkerhet och hygien. Design och konstruktion måste följa lokala byggnormer och standarder för restaurangkök och allmänna utrymmen.

Bygga till befintlig restaurang

Utbyggnad av en befintlig restaurang kan innebära allt från att lägga till en uteservering till att utöka köks- eller sittningsområdet. Sådana tillbyggnader kräver ofta bygglov och, beroende på omfattningen, kan även kräva nya tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det är viktigt att dessa ändringar även överensstämmer med eventuella bestämmelser i detaljplanen och att de inte påverkar byggnadens kulturhistoriska värde negativt.

Ändra inomhus

Inomhusändringar i en restaurang, såsom omstrukturering av utrymmen eller uppdatering av köket, kan kräva anmälan eller bygglov beroende på deras natur och omfattning. Viktigt är att säkerställa att ändringarna uppfyller krav på arbetsmiljö, brandsäkerhet och livsmedelshygien. Det kan även krävas specifika tillstånd för ventilationssystem och andra installationer som är kritiska för restaurangens drift.

Ändra byggnadens yttre utseende

Ändringar i byggnadens yttre, som att måla om fasaden, byta ut skyltfönster eller lägga till en skylt, kan kräva bygglov beroende på byggnadens placering och om den ligger i ett skyddat område eller är kulturhistoriskt märkt. Det är viktigt att designen håller sig inom de ramar och riktlinjer som kommunen har upprättat för att bevara stadens eller områdets karaktär.

Rekommendationer

För att säkerställa att ditt restaurangprojekt blir framgångsrikt, rekommenderar vi att du tidigt involverar arkitekter och konsulter som är specialiserade på restaurangdesign och -byggnation. Det är också avgörande att ha en kontinuerlig dialog med kommunen för att förstå och följa alla lokala bestämmelser och krav. Att ta hänsyn till miljömässig hållbarhet och energieffektivitet i design och konstruktion kan även bidra till lägre driftskostnader och en mer hållbar verksamhet.