Mur, stödmur

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Att bygga en mur eller stödmur kan vara ett effektivt sätt att förändra markens form, stödja slänter eller förbättra din fastighets estetik. Processen kräver noggrann planering och ibland bygglov beroende på murens höjd och placering.

Bygga ny mur

För att bygga en ny mur på din fastighet bör du först kontrollera om bygglov krävs. Generellt sett krävs bygglov för murar över 0,8 meter i höjd vid tomtgräns. Varje kommun har dock egna regler, så det är viktigt att kontakta din lokala byggnadsnämnd för specifika krav och riktlinjer. Förutom bygglov kan det även krävas en kontrollansvarig som säkerställer att muren uppfyller tekniska krav och byggnormer.

Bygga till en befintlig mur

När du planerar att bygga till en befintlig mur är det också viktigt att först kontrollera behovet av bygglov. Förändringar som påverkar murens höjd eller placering nära tomtgräns kan kräva godkännande. Se till att den tillbyggda delen följer den ursprungliga murens konstruktion och material för estetisk enhetlighet och strukturell integritet.

Ändra mark med stödmur

Stödmurar används för att hålla tillbaka jord och förändra marknivåer på en fastighet. Bygglov för stödmurar kan variera beroende på murens höjd och dess inverkan på omgivningen. För stödmurar över en viss höjd, ofta 1,0 meter, krävs bygglov. Det är även viktigt att överväga dränering och stabilitet i designen för att förhindra framtida problem med erosion eller sättningar.

Ansökningsprocess och dokumentation

Bygglovsansökan för en mur eller stödmur bör inkludera ritningar som visar murens placering, höjd och utformning. Det kan också krävas en situationsplan som visar murens relation till fastigheten och grannfastigheter. Konsultera en auktoriserad byggfirma eller arkitekt för att säkerställa att alla nödvändiga dokument är korrekt utförda och att designen uppfyller tekniska krav.

Rekommendationer

Att bygga en mur eller stödmur kan vara ett komplext projekt som påverkar både din och grannars fastighet. Vi rekommenderar starkt att du kontaktar din kommun för att förstå alla krav och processer. Det kan också vara värdefullt att anlita ett auktoriserat byggföretag som kan hjälpa dig genom hela processen, från design till färdigställande, och säkerställa att arbetet utförs enligt gällande normer och regler.