Kontor

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

När det kommer till att bygga nytt kontor eller bygga till ett befintligt, är det viktigt att ha kunskap om relevanta bygglovsregler.

Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad

För att bygga ett nytt kontor eller göra en tillbyggnad krävs det oftast bygglov. En tillbyggnad definieras som en ökning av en byggnads volym, oavsett om det är uppåt, nedåt eller åt sidan. Detta inkluderar även byggnader utan väggar, som större skärmtak eller carportar. Om en byggnad flyttas till en annan plats, räknas det som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya, vilket kräver både rivningslov och bygglov.

Ändring av byggnadens yttre utseende

I områden med detaljplan krävs bygglov för att ändra byggnadens utseende, exempelvis genom att byta kulör, fasadbeklädnad eller material på taket. Sådana yttre ändringar kan vara relevanta när ett befintligt byggnad omvandlas till kontor eller när fasaden på ett kontor moderniseras eller anpassas till företagets profil.

Inre ändringar och anmälningsplikt

För inre ändringar, såsom att ändra rumsindelningen eller lägga nytt golv, krävs inte bygglov. Men större förändringar av byggnadens planlösning, ändringar som berör bärande delar eller stora ändringar av vatten- och avloppsledningar, kräver anmälan till byggnadsnämnden.

Ändring av användning till kontorslokaler

Bygglov krävs också när en byggnad ska ändras till att användas som kontorslokal, speciellt om den tidigare har använts för ett väsentligt annat ändamål. Detta gäller även om inga fysiska ändringar görs i själva byggnaden.