Installation eller ändring av vatten och avlopp (VA)

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Installation eller ändring av vatten och avlopp (VA) inomhus kan kräva anmälan till kommunen, och det är viktigt att följa gällande bestämmelser och processer för att säkerställa rättighet och säkerhet.

När behövs bygglov eller anmälan?

Generellt behöver du inte ansöka om bygglov för att ändra eller installera vatten och avlopp. Dock krävs en anmälan till kommunen om din åtgärd påverkar VA-stammar eller om du planerar att installera eller göra större ändringar på en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp.

Kontrollplan och kontrollansvarig

För åtgärder som kräver ett startbesked måste en kontrollplan upprättas. Denna beskriver kontrollen som byggherren ska utföra för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. En kontrollansvarig behövs vanligen inte för anmälningspliktiga åtgärder, men det finns undantag.

Nödvändiga handlingar

För anmälan behövs olika handlingar som en situationsplan för VA, VA-ritning invändigt, och ett förslag till kontrollplan. Ytterligare handlingar kan krävas beroende på projektets natur.

Kostnad och handläggningstid

Kostnaden för anmälan kan variera mellan 3 750 och 12 500 kronor. Handläggningstiden är normalt fyra veckor från det att alla korrekta handlingar inkommit, men kan förlängas till maximalt åtta veckor vid komplexa ärenden.

Startbesked och giltighetstid

Du får börja med åtgärden först efter att ha erhållit ett startbesked från Bygg- och miljönämnden. Startbeskedet är giltigt i två år. Om du inte påbörjar eller blir klar med din åtgärd inom denna tid, måste du göra en ny anmälan.