Fristående skylt, pylonskylt, gatupratare

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Att sätta upp skyltar som fristående skyltar, pylonskyltar och gatupratare kan kräva bygglov beroende på skyltens storlek, placering och syfte. Enligt plan- och byggförordningen definieras en skylt som en tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande, med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Bygglov för fristående skyltar och pylonskyltar

Generellt krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Det innebär att för de flesta fristående skyltar och pylonskyltar inom detaljplanelagda områden, kommer en bygglovsansökan att vara nödvändig.

Undantag från bygglov för skyltar

Det finns dock undantag från bygglovsplikten. Dessa undantag beror på flera faktorer, som skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Till exempel, skyltar som är mindre än 1 kvadratmeter, tillfälliga skyltar för evenemang som är uppsatta i högst fyra veckor, och orienteringstavlor som är högst 2 kvadratmeter stora, kan vara undantagna från bygglovsplikten. Det är dock viktigt att notera att vissa undantag inte gäller om skylten placeras på eller i närheten av byggnader eller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gatupratare och deras regler

För gatupratare, som ofta är fristående reklamskyltar placerade på trottoarer eller andra allmänna platser, krävs vanligtvis inte bygglov. Däremot kan de kräva tillstånd för upplåtelse av allmän platsmark i stadsmiljön. Det är viktigt att kontrollera lokala regler och tillståndskrav för att undvika regelöverträdelser.