Dagvatten

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Vid ansökan om bygglov är hanteringen av dagvatten en avgörande faktor, särskilt i områden där översvämningar kan förekomma. Detta innebär att planeringen måste beakta dagvattenflöden och hur de påverkar både den aktuella fastigheten och dess omgivning.

Dagvatten och bygglov

Vid bygglov för nya projekt, speciellt i översvämningsdrabbade områden, är det viktigt att utreda dagvattenhanteringen. Det kan innebära att man behöver planera för ökade dagvattenflöden och säkerställa att dessa hanteras effektivt utan att orsaka problem för omgivande fastigheter.

Juridiska överväganden

Plan- och bygglagen kräver att ny bebyggelse inte ska medföra betydande olägenheter för omgivningen, vilket inkluderar hantering av dagvatten. Fastigheter med kända dagvattenproblem kan kräva ytterligare utredning för att bedöma lämpligheten för ny bebyggelse.

Ansvar och efterföljande åtgärder

Om problem med dagvatten uppstår efter att byggnationen uppförts, kan bygg- och miljönämnden som tillsynsmyndighet pröva om betydande olägenhet föreligger och vidta nödvändiga åtgärder enligt Plan- och bygglagen.